شرکت خدمات گستر ادامه
شماره تلفن تهران 85300

روش کار ما

هدف شرکت ادامه انجام  نیازهای خدماتی متقاضیان در شرایط متناس با خواست و انتظار شهروندان است، وقتی کاری را به ما می سپارید، بدون دغدغه میتوانید به امورات روزانه خود پرداخته و مطمین باشید تمامی معیارهای  یک سرویس خوب بطور شفاف به شما ارایه میگردد

در مسیر انجام کار قصدمان رضایت مشتریانمان و ارایه یک خدمت شایسته و با کیفیت و ارتباطات نزدیک و همیشگی با متقاضیان خدمات  و رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی در انجام کلیه کارهاست

فروتنی و عزت نفس

از تبعیض بین مشتریان پرهیز مینماییم ، رفتار و برخورد ما با همه مردم بصورت برابر و پر تلاش خواهد بود، مطمین باشید هر گونه انتقاد و عدم رضایت مشتریان را با آغوش باز پذیرفته و در کمال احترام انتقادات شما را بعنوان بخشی از ارزیابی شرکت خواهیم پذیرفت و تا جلب رضایت شما در کنارتان خواهیم بود.

مسولیت پذیری در شرکت ادامه

به هیچ عنوان از زیر مسولیت خود شانه خالی نمیکنیم،  با اینکه میدانیم این مسولیت پذیری گاهی اوقات مملو از سختی ورنج آور خواهد بود و در همین شرایط تا خاتمه کار به نحو مطلوب سرویس دهی خواهیم نمود

ارتباطات

ارتباط و همکاری با مشتریان، ما را به مشتریانمان متعهد نگه میدارد، این ارتباط انگیزه ای در ما بوجود می اورد که راهنمای کارهای ماست ، معتقدیم که که موفقیت ما تنها در گرو ارتباط صحیح ما و متقاضیان  بوقوع می پیوندد.

کار گروهی و جمع صنوف متنوع با یک پوشش

ما قدرت کار گروهی را درک کرده ایم و دستیابی به اهدافمان فقط از طریق کار گروهی بدست میآید

مدیریت شرکت خود را به ایجاد و بهبودی بالاترین حد از استانداردها پایبند دانسته و اعتقاد دارد که چشم پوشی از خطاها قابل پذیرش نبوده  و  هیچ تقلب و ترفندی که  به ضرر مشتری باشد اعمال نخواهد شد ، چرا که باور داریم رشد، پیشرفت و در نهایت ثروت ما با صداقت در عمل جاودانه خواهد شد